trb klimatprotokoll

KLIMATSMART RESA TILLSAMMANS

trb klimatprotokoll 2021–2035

TRB Sverige AB ägs av ett flertal stora aktörer inom transport och logistikbranschen. Detta är aktörer med cirka 6 500 fordon och maskiner som samarbetar för klimatsmarta transporter och energieffektiva logistiklösningar inom branschen. Avsikten med detta gemensamma klimatprotokoll är att enas kring målbilden att gruppen ska nå de nationella klimatmålen inom transportsektorn flera år innan utsatt tid.

TRB klimatprotokoll innebär att delägarföretagen skriver under på att gruppen har som
gemensamt mål att reducera de fossila CO2-utsläppen med 70% till 2026 jämfört med 2010
. Det nationella målet för transportsektorn är 2030. Gruppen har som målbild att vara
klimatneutral 2035
. Det nationella målet här är 2045.

För att nå dessa mål kommer delägarföretagen aktivt att arbeta med gemensamma mål inom främst tre fokusområdena; Bilen, Bränslet och Beteendet. Genom ett aktivt arbete med alternativa drivmedel och nya tekniker i egna och gemensamma satsningar kommer gruppen att nå framgång i dessa frågor. Gruppen kommer att vara transparanta samt utbyta erfarenheter och information i de olika projekten som genomförs.

TRBs delägarföretag har länge arbetat med miljöfrågor och har ambitioner att alltid ligga i framkant i hållbarhetsfrågorna. TRB Klimatprotokoll är ytterligare ett steg för TRB-gruppen att positionera sig på marknaden som hållbara och ansvarstagande transportföretag.”

Fredrik Landegren – VD & Drivmedelsansvarig TRB Sverige

BILEN

Fokusområdet Bilen handlar främst om att sätta mål avseende andelen nollemissionsfordon och fossiloberoende fordon inom gruppen. Till nollemissionsfordon räknas fordon som har eldrivlina det vill säga batterielektrisk eller bränslecell. Fossiloberoende fordon innefattar fordon med annan drivlina än fossila diesel- och bensinmotorer. I dagsläget är detta etanol (E85 och ED95), fordonsgas (CBG, CNG, LBG och LNG) och ladd- och elhybrider. 

BRÄNSLET

Inom fokusområdet Bränslet fokuserar vi på klimatsmarta drivmedel och målet, att öka andelen av dessa, kommer följas upp på en årlig basis. Dessa mål når vi genom ett aktivt arbete med klimatsmarta drivmedel i befintliga fordon samt genom att anamma ny teknik.

BETEENDET

Beteendet, fokusområde tre, innebär att vi gemensamt vill påverka vårt, våra kunder och leverantörers beteende. Ett beteende som förflyttar oss till mer klimatsmarta transportlösningar. Detsamma ska gälla för vårt eget beteende i insäljningsprocessen av transporter. Vi har beslutat att börja med att sätta mål som är kopplade till klimatkravställningar i kundavtal. med klimatsmarta drivmedel i befintliga fordon samt genom att anamma ny teknik.

Rulla till toppen